کانون سردفتران و دفتریاران

چهارشنبه, 04 بهمن 1396

 

آدرس كانال ما در تلگرام
@notary_ir

صفحه ما در اينستاگرام
notary.ir

صفحه ما در سايت آپارات

مقررات پرتال

پرتال NOTARY.IR پایگاه اینترنتی تخصصی مرتبط با فعالیت دفاتراسنادرسمی درتمامی زمینه های حقوقی واجتماعی می باشد.
این پرتال متعلق به کانون سردفتران ودفتریاران بوده وازمقررات جمهوری اسلامی ایران تبعیت می نماید وبه هیچ سازمانی وابسته نیست .
مقررات این پایگاه میتواند کراراٌ مورد بازبینی قرارگرفته وتغییراتی درآن داده شود. آخرین مقررات سایت در لینک بخش مقررات قراردارد.

 • عضویت شما دراین پایگاه اینترنتی ، بیانگرپذیرفتن کلیه مقررات پرتال توسط شما خواهد بود.
 • کلیه سران دفاتراسنادرسمی ودفتریاران کشور، اعضاء اصلی این پرتال بوده ، اشخاصی که بنا به تشخیص هیئت مدیره به مدیرسایت معرفی گردند به عنوان اعضاء سازمانی ازامکانات پرتال استفاده خواهند نمود.
 • مسئولیت حفظ ونگهداری نام کاربری ورمز عبوربرعهده عضو بوده ومدیران سایت هیچگونه مسئولیتی درقبال دسترسی دیگران به اطلاعات شما نخواهند داشت .
 • مخاطبین پرتال : کلیه افرادی هستند که به هرطریق ممکن مطالب مندرج دراین سایت رامطالعه ویا ازآن استفاده می نمایند.
 • مطلب : هرگونه نوشته ، مقاله ، تصویر، گزارش ویا اطلاعاتی می باشد که دراین پایگاه دردسترس مخاطبین قرارداده می شود.
 • نویسنده : هرفردی که به هرطریق ممکن مطلبی رابرای سایت ارسال ویا درانجمنها به اشتراک می گذارد.
 • انتشار: قراردادن مطالب ارسالی توسط هرنویسنده درسایت .
 • ارسال هرگونه مطلب به این پایگاه ، به منزله اعلام موافقت نویسنده باانتشارمطلب ارسالی با نام ومشخصات وی خواهد بود. درصورت درخواست نویسنده وتائید مدیرسایت ، انتشارمطلب دراین پایگاه ، بدون ذکرنام نویسنده بلامانع خواهد بود .
 • مسئولیت مطالب ارسالی توسط اعضاء به عهده شخص نویسنده بوده ، انتشارآن لزوماٌ نظرهیئت مدیره کانون نخواهد بود.
 • مسئولیت ارسال کلیه متون ، تصاویرونظایرآن که ازطریق این سایت توسط یک عضوبرای عضودیگری ارسال می گردد مستقیماٌ برعهده فرستنده خواهد بود و مدیرسیستم هیچگونه مسئولیتی درقبال ویروسی بودن فایل ارسالی نخواهد داشت.
 • بیان عقاید تحت هرعنوان دراین پایگاه توسط هریک ازاعضا با رعایت کامل موارد زیرمورد حمایت وتوجه مدیریت کانون خواهد بود :
 • بی احترامی ننمودن به هریک ازاعضاء ، مدیران کانون ویا هریک ازاشخاص حقیقی و حقوقی .
 • بی احترامی نکردن به اصول فکری واخلاقی دیگران وطرح اتهام ویا توهین وفحاشی .
 • افشای اطلاعات خصوصی اعضاء وایجاد هرگونه ذهنیت منفی برای سایراعضاء.
 • ارسال هرگونه مطلب ویا تصویری که خلاف شئونات اخلاقی ، مذهبی وفرهنگی برای کلیه مذاهب ، فرهنگها وکشورها .
 • درصورت برخورد با هریک ازموارد فوق ، مدیریت سایت نسبت به ارسال اخطار به عضواقدام نموده ، درصورت تکرار، دسترسی عضوبه انجمنها و بعضی ازامکانات پرتال قطع خواهد شد.
 • اطلاعات ارسالی هرنوع صورت وضعیت عملکردی دفاتر، ازنظرکانون به منزله تائید وصحت اطلاعات دریافتی بوده ومبنای محاسبه ورسیدگی های قانونی خواهد بود.