مولاوردی: سند رسمی گامی در جهت تضمین حقوق شهروندی است