کانون سردفتران و دفتریاران

دوشنبه, 01 مرداد 1397

همایش ملی کاداستر و مدیریت زمین با رویکرد دولت الکترونیک